تعداد یاران امام حسین (ع)  

یکی از محققان معاصر، فهرستی ۱۰۴ نفره از ترکیب قبیله‌ای شهدای بنی هاشم و غیر آنان از آغاز نهضت به شرح ذیل آورده است:


هاشمیان و موالی آنان (با احتساب مسلم بن عقیل) : ۲۶ نفر، 

 اسدیان : ۷ نفر،   هَمْدانیان: ۱۴ نفر،   مَذْحِجیان: ۸ نفر،   انصار: ۷ نفر،   بَجَلیان و خثعمیان: ۴ نفر،   کنده: ۵ نفر،   غِفاریان: ۳ نفر،   کلبیان: ۳ نفر،   اَزْدیان: ۷ نفر،   عبدیان: ۷ نفر،   تیمیان: ۷ نفر،  طائی ها: ۲ نفر،   تغلبیان : ۵ نفر،   جُهَنیان: ۳ نفر،   تمیمیان: ۲ نفر،   افراد متفرقه: ۳ نفر.


1. محمد سماوی، اِبصار العین فی انصار الحسین(علیه‌السلام)، ص۴۹ به بعد

Views: 20