خانه اصلی Forums مباحث عرفان نظری خاطرات خود از استاد مرحوم موسوی پاسخ به: خاطرات خود از استاد مرحوم موسوی

kalamhakalamha
مدیرکل
تعداد نوشته 6

خاطرات خود از استاد مرحوم موسوی
جهت زنده نگه داشتن یاد استاد؛ خاطرات خود از مرحوم حضرت آیة الله سید محمد موسوی درچه ای (ره) را در قسمت انجمن ها ، بخش فلسفه و عرفان نظری ثبت کنید.